Prawo jest dziedziną tak dawną, jak instytucja państwa Wraz z pojawieniem się pojęcia odrębności narodowej i terytorialnej konieczne było wprowadzanie odpowiednich organów, które nadzorowałyby życie obywateli i wprowadzały do niego stosowne zasady. Badania archeologiczne dowodzą, że początków prawa pisanego możemy szukać już w starożytności. Jednym z najstarszych kodeksów prawnych, który jest nam powszechnie znany był Kodeks Hammurabiego – władcy Babilonu. Równie istotnym i pradawnym pismem jest Tora, ustanawiająca prawo hebrajskie. Na ziemiach polskich początków formalnego prawa szukać można za czasów Kazimierza Wielkiego, kiedy to wydawane były specjalne, prawodawcze statuty. Pamiętajmy, że w kwestii nieformalnej prawo istnieje tak długo, jak człowiek zrzesza się w określone społeczności. Już w prehistorii kilkuosobowe plemiona wyznaczały wodza, który decydował o kompetencjach każdego członka grupy, a także o sposobach karania osób postępujących niewłaściwie. Jak widać, istnienie prawa – pisanego lub nie – wynika z natury człowieka, jako jednostki stadnej i stworzonej do życia w społeczeństwie

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Znaczenie praw człowieka

10 października 2016

Prawa człowieka są jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia na ziemi. Określają nasze prawa i obowiązki, jakie wzajemnie musimy realizować wobec siebie, jako ludzie. W czasach, gdy na świecie istnieje tak wiele skrajności w standardach życia i traktowania ludzi, warto wspominać o nich szczególnie często. Prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotykają tak istotnych kwestii jak prawo do życia, wolności słowa i sumienia, a także zakaz nieludzkiego traktowania drugiego człowieka. Znajdziemy tu również prawa dotyczące ekonomii, socjologii i kultury, a także nera problematyczną kwestię praw i wolności politycznych. Warto pamiętać, że prawa człowieka obejmują w swoim działaniu cały świat, przysługują człowiekowi od chwili urodzin oraz co istotne – są niezbywalne i nie można się ich zrzec. Maksyma, która często jest przytaczana podczas poruszania tematu praw człowieka, a która jednocześnie stanowi sens wszystkich praw zawartych w deklaracji mówi, że „prawo jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa drugiego”.

Prawo, Strefa prawnika

Prawo, jako kierunek studiów

10 października 2016

Wielu młodych ludzi stojących przed wyborem kierunku studiów boryka się z niemałym dylematem. Jaki kierunek jest przyszłościowy i perspektywiczny? Co zapewni stabilne zatrudnienie? Jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ostatnich latach jest prawo, co wiąże się właśnie z wyobrażeniami studentów o prestiżowym i dochodowym zawodzie. W odróżnieniu od wielu innych profesji, funkcjonowanie w zawodzie prawniczym wymaga ukończenia adekwatnych studiów. Bez nich wykonywanie profesji związanych z prawem jest praktycznie niemożliwe. Prawo jest kierunkiem jednolitym (oznacza to, że student nie broni pracy licencjackiej po trzech latach, a jedynie magisterskiej po pięciu). Po ukończeniu magisterium dobrze widziane jest zrealizowanie aplikacji, która umożliwi w przyszłości wykonywanie zawodu prawnika zupełnie samodzielnie. Prawo od wielu lat jest uważane za prestiżowy kierunek studiów, otwierający przed młodymi ludźmi liczne perspektywy. Osoby ambitne, pewne siebie i zafascynowane funkcjonowaniem systemu prawniczego z pewnością będą zadowolone z wyboru tej ścieżki kształcenia.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa

Istota prawa

10 października 2016

Dotyczy nas wszystkich, bez względu na czas i miejsce, w jakim przebywamy. Prawo to nieodłączny element ludzkiego istnienia praktycznie od jego zarania. Czym tak właściwie jest? Jak należy je definiować? Prawo najczęściej rozumiane jest, jako zespół norm postępowania dotyczących funkcjonowania określonej grupy społecznej, np. w obrębie państwa. Jest ono ustanawiane przez odpowiednie organy do tego upoważnione oraz w podobny sposób nadzorowane, z wykorzystaniem z metod prewencyjnych, ale również i represyjnych. Teoria prawa doczekała się na przestrzeni wieków wielu podejść filozoficznych oraz kategorii powiązanych z rozmaitymi sferami życia. Współcześnie niemal każdy obszar naszej codzienności podlega pewnej gałęzi prawa (np. prawo pracy), z czego niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. Prawo stosując zakazy i nakazy posługuje się określonym w każdym obszarze systemem kar, w tym kar pieniężnych, pozbawienia wolności i innych, które egzekwowane są w przypadku naruszenia panujących ogólnie zasad.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

W Polsce działają aktywnie federacje konsumentów, które dbają o przestrzeganie praw konsumentów. Dodatkowo istnieje też UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki jego działaniu klienci mogą odstąpić od umowy zakupu, są wspierani i otrzymują nieodpłatne porady prawne. Klient jest słabszy, dlatego zasługuje na ochronę. Konsumenci mogą kupować dowolny towar w dowolnym miejscu: w domu, przez internet, w sklepie. Ich prawa reguluje ustawa prawo konsumenckie. Konsumenci mogą zwrócić produkty kiepskiej jakości, muszą wiedzieć co dokładnie spożywają, mają prawo do zmiany zdania w kwestii zakupu. Prawem konsumenta jest porównanie cen tego samego produktu w różnych źródłach. Konsument ma prawo do uczciwej informacji o produkcie. Nie powinien być wprowadzany w błąd. Mają ochronę podczas urlopu i mogą korzystać ze skutecznego rozstrzygania sporów w Polsce oraz poza jej granicami. Konsument zatem jest chroniony bardzo dobrze. Powinien jedynie dobrze znać własne prawa i domagać się ich stosowania.

Prawo, Strefa prawnika

Konwencja o prawach dziecka została uchwalona w 1989 roku, będąc niejako przełomem w kwestii prawodawstwa. Wcześniej, choć trudno to sobie wyobrazić, dziecko stanowiło własność rodzica aż do osiągnięcia dorosłości. Dopiero renesansowe ruchy filozoficzne poczęły wprowadzać pomysły związane z umożliwianiem dzieciom rozmaitych, życiowych wyborów, a co najważniejsze – uniezależnianiem ich od rodziców, czyniąc z nich pełnoprawnych obywateli i nabywców przyrodzonych człowiekowi praw. Współcześnie pracę nad prawami dziecka podejmuje agenda UNESCO, która zajmuje się nadzorowaniem ustanowionych przed latami praw, a także niesieniem pomocy dzieciom z najbiedniejszych rejonów świata. W roku 1959 Zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka, która po dziś dzień stanowi filar funkcjonowania wielu instytucji mających na celu dbanie o dobro najmłodszych na całym świecie. Ciekawostką jest, iż organizacja UNICEF, również realizująca działania z zakresu pomocy dzieciom powstała z inicjatywy polskiej tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika